یکی از کهن ترین و بزرگترین صندوق امانات بانکی ایران و جهان دردوره ساسانى که به منظور ذخیره سازی مواد غذایی،پول، 

طلا، زیور آلات و ...در آن زمان استفاده میشد.