فایل QCN LG V10 VS990 برای ترمیم شبکه و انتن دهی ...