سوپرترند این فصل، فیجت اسپینر است. وسیله ای که برای کمک به بیماران ADHD ، افراد مضطرب و بیماران اوتیسم استفاده می شد؛ اما اکنون، ذهن بخش عظیمی از جمعیت دنیا را برای خود کرده است. ...